கடந்த 06 நாட்களாக தீப்பற்றி எரிந்த கப்பலில் தீ முழுமையாக கட்டுப்பாட்டில்!