நீர்கொழும்பில் வீட்டுக்குள் வந்த மீன்களை பிடித்து மகிழ்ந்த சிறார்கள்!

நீர்கொழும்பு கொட்டார முல்லை பகுதியில் வெள்ளத்தில் அள்ளுண்டு வீடுகளுக்குள் வந்த மீன்கis
குசியாக பிடித்து மகிழ்ந்த சிறார்கள்!