சீரியலுக்கு ஏன் கண்ணம்மா வரவில்லை, உண்மை தகவல் இது தான்