மக்கள் வங்கி மற்றும் BOC ன் கீழ் மாபெரும் வேலைவாய்ப்பு.!! விண்ணப்ப படிவம் உள்ளே..!!

மக்கள் வங்கி கிளையின் கீழ் வேலைவாய்ப்பு – விண்ணப்ப முடிவுத்திகதி 30-01-2017!

கீழே குறிப்பிடப்பட்டுள்ள யாதாயினும் ஒரு பதவிக்கு பொருத்தமான தகமைகள் உங்களிடம் இருந்தால் இப்போதே கீழே உள்ள முகவரிக்கு தங்களுடைய சுயவிபரக் கோவைகளை அனுப்புங்கள்

Technical Manager

Advertisement

Project Manager

Database Administrator

Security Analysist

Network Administrator

Programmer

(அஞ்சல் உறையில் அனுப்பும் விலாசம் எழுதும் இடத்தில் விண்ணப்பிக்கின்ற பதவியுடைய பெயரை குறிப்பிடவும்)

அனுப்ப வேண்டிய முகவரி

Deputy General Manager (Human Resources)

People’s Bank Head Office

No.75, Sir Chittampalam a Gradiner Mawatha

Colombo