அமெரிக்க டொலரின் இன்றைய நிலவரம்!

இலங்கை மத்திய வங்கி இன்று வெளியிட்டுள்ள நாணய மாற்று வீகிதங்களின்படி,

அமெரிக்க டொலர் ஒன்றின் கொள்முதல் பெறுமதி, 301 ரூபா 15 சதமாக பதிவாகியுள்ளது.

டொலரின் விற்பனைப் பெறுமதி, 316 ரூபா 67 சதமாக பதிவாகியுள்ளது.

அமெரிக்க டொலர் ஒன்றின் கொள்முதல் நேற்றைய பெறுமதி 301 ரூபா 25 சதமாகவும், விற்பனை பெறுமதி 316 ரூபா 72 சதமாகவும் பதிவாகி இருந்தது.